Friday, November 11, 2011

Day 32 - Frosty

Vanilla Frosty from Wendy's